Ako ušetriť na životnom poistení? Pomôže vám druhý pilier

Ako ušetriť na životnom poistení? Pomôže vám druhý pilier

Pridané 24.04.2019

Znie to možno neuveriteľne, ale životné poistenie a druhý pilier majú naozaj niečo spoločné. V druhom pilieri je totiž majetok predmetom dedenia, ktoré upravuje zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Je teda možnosť nahradiť z časti funkciu životného poistenia.

 

Dôležitá je fáza dedenia

Priebeh dedenia v druhom pilieri závisí najmä od toho, v akej fáze sa aktuálne nachádzate. Možnosťou je buď sporiaca fáza alebo výplatná fáza, ktoré majú svoje špecifické pravidlá.

Pokiaľ ste v sporiacej fáze dedenia v druhom dôchodkovom pilieri, je pravdepodobné, že nebudete dostávať žiadny dôchodok, nakoľko táto fáza trvá až do dovŕšenia dôchodkového veku sporiteľa. Pokiaľ však dôjde k úmrtiu sporiteľa pred dovŕšením dôchodkového veku, všetky nasporené prostriedky získa oprávnená osoba alebo osoby, ktoré boli určené v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak toto určené nebolo, postupuje sa podľa dedenia v občianskom zákonníku.

Pokiaľ ste sa dostali už do výplatnej fázy, dedenie má opäť iné pravidlá, ktoré sú podstatne odlišné od fázy sporenia. Keďže ste už vo výplatnej fáze, znamená to, že ste zároveň poberateľom určitej formy dôchodku. Ak poberáte doživotný dôchodok, oprávnená osoba dostane v prípade vašej smrti zostatok sumy, ktorá by mala byť vyplatená v lehote 7 rokov od začiatku poberania doživotného dôchodku, ak k smrti poberateľa dôchodku nedošlo. Ak dostávate dočasný dôchodok, oprávnená osoba po smrti poberateľa nedostane nič, nakoľko tento dôchodok nie je predmetom dedenia. Ak ste poberateľ programového výberu, oprávnená osoba alebo dedič môže získať nevyplatené prostriedky z dôchodkového účtu.

 

Ako teda ušetriť na životnom poistení s využitím druhého piliera?

Pokiaľ máte životné poistenie, jednou zo základných častí je krytie pre prípad smrti. Suma tohto poistenia sa odvíja najmä od vašej životnej situácie a práve preto to môže byť u každého individuálne. Niekto toto poistné krytie má len pre istotu a pre iného môže byť naopak nevyhnutnosťou. Pokiaľ je práve váš prípad ten druhý a poistné krytie v prípade úmrtia potrebujete, vaša rodina, prípadne oprávnená osoba získa od poisťovne dohodnutú poistnú sumu. Čiastku, ktorú platíte za poistné krytie životného poistenia pre prípad smrti si však viete znížiť o sumu, ktorú máte v druhom pilieri dôchodkového sporenia. Ušetriť tak môžete ročne desiatky až stovky eur, podľa toho, ako si túto možnosť nastavíte.

Určite je však potrebné poradiť sa s vašim finančným poradcom predtým, ako sa do tohto kroku budete chcieť pustiť.